devrimci insanları terörist ilan etmek

türkiye cumhuriyetini yöneten hükümet tarafından uygulanan eylem. oysa cumhuriyeti türkiye'ye getiren (bkz: mustafa kemal atatürk) dünya üzerindeki en büyük devrimcilerden birisidir.hiçbir devrimci emperyalizmin köpeği olmuş bir liderin arkasından yürümemelidir. devrimci lider halkın arasından çıkar. bir devrimi anlatan film olarak (bkz: v for vendetta) gibi, devrim isteyen genç insanları terörist olarak gören hükümet ve hükümet yanlısı insanların bu ülkede yozlaştırdıkları sistemden, böcek sürüsü gibi sırtlan sürüsü gibi beslenmekten vazgeçmediği için bu eylemleri gerçekleştirdğini hangi aklı başında insan görmüyor anlamıyorum. kurulan devrimci organizasyonların terörist olarak medya destekli bir şekilde insanlara uygulanan algı yönetimi ile empoze etmek nasıl bir zihniyetin ürünüdür. devrimi savunan hiç kimseyi emperyalizmin kurmuş olduğu terörist gruplara üye olarak gösteremezsiniz. emperyalizmin oluşturduğu bu terör grupları silahlı eylemlerle seslerini duyurmaya çalışan devrimciler olarak gösterilmektedir. devrimin hiçbir safhasında silah kullanmak insan öldürmek yoktur. devrim fikirle olmadığı sürece devrim gerçekleşmez. devrimin gerçekleşebilmesi için devrimci fikirde olan insanların statükoyu yöneten emperyalist insanlar ve onları destekleyen kandırılmış halkın sayısından fazla olmalıdır. devrim demokrasiyle olur. devrimci düşünceye sahip insanların birbirine kenetlenmesiyle seslerini demokrasiyle duyurmasıyla gerçekleşir.

emperyalizmin uşağı olan grupların silahlı eylemlerde bulunmaları saçmalıktır. devrim fiziki güçle değil ancak fikir gücüyle yapılır. (bkz: fikirler kurşun geçirmez) bu fikrin gerçek devrimciler tarafından anlaşılması ve birlikte fikri eylem gerçekleştirmeleriyle statükoda emperyalizme hizmet eden yöneticilerin hepsinin sonu olacaktır. ve türkiye de yaşayan halk bir aydınlanma yaşayacaktır. türkiye aydınlanması olacaktır. türkiye devrimi olacaktır. en büyük devrimci atatürkün dediği gibi:

"mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. bu temel, senin, en kıymetli hazinendir. istikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahilî ve haricî bedhahların olacaktır. bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şerâitini düşünmeyeceksin! bu imkân ve şerâit, çok nâmüsait bir mahiyette tezahür edebilir. istiklâl ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. bütün bu şerâitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. millet, fakr ü zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir.

ey türk istikbalinin evlâdı! işte, bu ahval ve şerâit içinde dahi, vazifen; türk istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmaktır! muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur!"

peşin edit: burada bahsedilen devrimin şuan türkiye'de kendilerine devrimci diyen (bkz: pkk), (bkz: dhkp-c) ve diğer emperyalizmin uşağı olan gruplarla bir alakası yoktur. burada bahsedlen devrimci insanlar türkiye'de ve dünyada uygulanan hükümet sistemlerini ve yönetenleri kabul etmeyen insanların terörist olarak fişlenmekten korktukları için içlerindeki devrimci gücü bastırmalarıyla alakalıdır.
ülkede atatürk dışında halkı kucaklayan devrimci olmadığı için doğru olan önerme. ülkede devrimci diye geçinenlerin listesi ;

-THKP-C kökenliler-
DHKP-C (Devrimci Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi. 1978’de Devrimci Yol’dan ayrılan Devrimci Sol’un partileşmiş [1994] devamı. Bu grup, DY’nin kurulması öncesinde “Cepheciler”, “Kurtuluş grubu” diye de bilinen THKP-C’ci İstanbul ekibiydi [İYÖD])

– Devrimci Yol geleneğinden gelenler:

ÖDP (Özgürlük ve Dayanışma Partisi. Diğer geleneklerden [TKP-TİP, Kurtuluş, TKEP, Sosyalist Politika, TSİP, Troçkistler vs.] yapılarla ortak yasal partileşme sürecinde [GBK+BSP] kuruldu [1996]. Tasfiyeler ve ayrılıklar neticesinde DY grubuna kadar daraldı)

Halkevleri (Yasal parti [GBK. devamındaki ÖDP] sürecine katılmayan Devrimciler çalışmasının en büyük kanadı. Eski Devrim dergisi. Devrimciler çalışmasına “Sempatizanlar”, “Taraftarlar” da denirdi)

EHP (Emekçi Hareket Partisi [2004]. Devrimciler çalışmasından koptu. Eskişehir ağırlıklı çevre. Hareket çevresi. ÖDP ve SDP içinde birlik çabaları yürümeyince ayrı parti kurdular)

Devrimci Hareket (Devrimciler çalışmasının diğer devamcısı. Eski Otonomcular)

Özgürlük (Devrimci Hareket’ten koptu. Bir dönem EHP’ye katıldı, ayrıldı. Devrimci Yolda Özgürlük)

Dayanışma Evleri (ÖDP’den koptu -Mahmut Memduh Uyan grubu (?)-.Öğrenci Dayanışması, Öğrencinin Sesi, Liseli Dayanışma/Devrimci Liseli Gençlik ve Umut-Sen bu grupla ilişkili. Çevrenin Başlangıç Dergi’yle bağlantısı var. SODAP’ın Dayanışma Evleri’yle karıştırılmamalı.)

Kesintisiz (EHP’den ayrıldı [2015]. HTKP’ye katıldı)

Yıldız Yumruk (2013’te Özgürlük’ten koptu)

Sosyal Haklar Derneği (2006. ÖDP’den ayrılan bir grup. Toplumsol. Sosyal Hukuk dergisi. DirenEmek. Siyaset Meclisi)

– diğer gruplar

MLSPB (Marksist Leninist Silahlı Propaganda Birliği. 12 Mart’tan sonra diğer çevrelerce “THKP-C X” diye anılan gruplardan biridir. 1975’te birkaç çevrenin birleşmesiyle kuruldu. 2000’lerde HKG ile [Halk Kurtuluş Güçleri. Dev-Savaş’ın devamı] birleşti)

THKP-C/HDÖ (Halkın Devrimci Öncüleri. Yurtdışında bir dergi çevresi olarak faal [kurtuluscephesi]. “Acilciler” [*] diye anılan gelenektir. “X” adı verilen gruplardandı. “184’lükler” de denirdi. 1976’da ODTÜ ağırlıklı bir grupla “Yurtdışı” [Gülten Çayan] grubunun birleşmesiyle kuruldu. “Yurtdışı” daha sonra tasfiye edildi)

Direniş Hareketi (DY-DS ayrılığında ortaya çıkan ve daha önce “Sanayi Dev-Genç”, “GEMÜD”, “Otonom” da denilen Üçüncü Yol’un devamı. Subay ağırlıklıydı)

SDP (Sosyalist Demokrasi Partisi [2002]. Kurtuluş [**] geleneği devamcısı. Söz/Türkiye Gerçeği ile birleşip Devrimci Parti oldu)

MLKP/YKH (Yeniden Kuruluş Hareketi. 2000’lerin ortasında MLKP’den koptu. THKP-C/ML-TKİH’ten [Militan Gençlik, Halkın Yolu, Devrimci Halkın Yolu ya da “8’likler] geldiği için buraya alındı. Örgütsel faaliyetine dair bir veri yoktur. Militan Gençlik, P-C deneyimini eleştiriyordu. Başlangıçta -12 Mart sonrası, ’74’ affı itibariyle geniş bir çevreye ulaşan Militan Gençlik’in önderliği ve kadro ve taraftarlarının çoğu Aydınlık’a geçmişti. Kalanlar ise Devrimci Halkın Yolu adıyla devam etmişti.)

MLSPB/DC (Devrim Cephesi. Yakın yıllarda MLSPB’den kopan yeni bir grup. Nurtepe’deki ayrılık üzerinden ortaya çıktı. Son dönemde DC takısını kullanmadıkları gözlemleniyor. Rojava’da savaşıyorlar.)

Demokrasi ve Özgürlük Hareketi (2009’da SDP’den ayrıldı)

[*] “Acil”, HDÖ’nün nâmı olsa da, daha sonra 1979’da ondan Güney örgütlenmesi gibi büyük bir parçayı alarak kopan THKP-C/Acilciler ile özdeşleşti. Acil bugün faal değil fakat Suriye’deki Mukaveme Suriyyi’nin bu örgütle Mihraç Ural sebebiyle bazı bağları var. Ayrıca Acil geleneğinden bazı insanların özellikle Antakya’da hâlen demokratik alan çalışması sürmektedir. Atak adlı dergi ve internet sitesi de gelenekle ilişkili).

[**] Kurtuluş, THKP-C’nin “ana kümesi” olarak adlandırılabilecek, daha sonra DGDF adıyla örgütlenecek olan süreçten ’76’da kopan ve kendini THKP-C eleştirisi üzerinden var eden bir örgüttür. DGDF ise ’77’de DY oluyor).

–> Devrimci Yol’la ilgili bir not: Devrimci Yol kökenli örgütler cüzünde “Devrimciler”/”Sempatizanlar”/”Taraftarlar” (yani GBK-ÖDP sürecine katılmayanlar) ile ilgili itirazlar geldi. Bunların (Devrim, Devrimci Hareket, Özgürlük) ayrı çıkış ve evrim hikayeleri olduğu söyleniyor. Fakat maalesef sağlıklı bir bilgi edinemedim.-THKO kökenliler-38b483fc56a205fdabd7729d73d93833_1273578913

EMEP (Emek Partisi [1996]. THKO sürdürücüsü Halkın Kurtuluşu’nun devamı)

TKİP (Türkiye Komünist İşçi Partisi [1999]. Halkın Kurtuluşu’ndan kopan TDKP-Leninist Kanat’ın [1987. Daha sonra Ekim adını aldı] devamı)

TKEP/L (Türkiye Komünist Emek Partisi/Leninist. Legalleşen TKEP’den [*] 1990’da koptu)

TDKP-YİÖ (Yeniden İnşa Örgütü) [**]

TDKP-THKO [**]

DHH (Devrimci Halk Hareketi [1999]. TKİP’ten koptu. Devam ediyor mu bilmiyorum).

[* ] TKEP, THKO geleneğinin diğer parçası THKO-MB’nin (Mücadele Bayrağı-Emeğin Birliği) devamı. Hareketin diğer kanadı KKP (Kürdistan Komünist Partisi. daha önce KÖÖ) ÖSP oldu. Merkez için bkz. SYKP (“Geleneksizler” içinde).

THKO’nun diğer devamı da ’74’ affından sonra THKO-GMK (Geçici Merkez Komite) adıyla toparlanmıştı. ’78’de TDKP-İÖ, ’80’de TDKP oldu.

[**] TDKP sürdürcüsü olarak ortaya çıkan gruplar. TDKP-Platform’la bir ilgilerinin olup olmadığını bilmiyorum.–TKP-ML kökenliler-MKP (Maoist Komünist Parti. TKP(ML) 2002 sonunda bu adı aldı. Eski TKP-ML (DABK))

TKP/ML (“Ana grup”un diğer devamı. Bu iki grup daha önce de 1987’de ayrılıp, 1992’de birleşmişti. 1994’te tekrar ayrıldılar. Partizan ya da “Konferans”.)

BP/KK-T (Bolşevik Parti/Kuzey Kürdistan-Türkiye. TKP-ML II. Kongresi’nde kopan TKP-ML Bolşevik’in [1981] devamı. Geleneğe eleştirel yaklaşıyorlar. 2006’da Tevgera Komunist [Kürdistan Marksist Leninist Partisi] adlı bir grup ayrıldı)

Marksist-Leninist Parti (Bolşevik) (2010’da [?] BP/KK-T’den koptu. Fakat örgütün 2012 tarihli “Sosyalist Devrim Programı” BP/KK-T’nin 2010 tarihli 9. Kongre programıyla -onlar “Demokratik Halk Devrimi” diyorlar- hemen hemen aynıdır.)

TKP-ML/MPM (Maoist Parti Merkezi. 1986’da TKP/ML’den ayrıldı)

Türkiye’de Marksist Leninist Parti-İnşa (TKP-ML Bolşevik’den kopan Spartaküs grubunun [1983] devamı)

İbocu Dönüşüm Hareketi (Yakın zamanda TKP/ML’den koptu. TKP/ML Birlik’in [1995] devamı olan BKP ile birleşti)

KP-İÖ (Komünist Parti-İnşa Örgütü. 1995’te MLKP’den koptu. “Eleştirel Kaypakkayacı”. TKP-ML Hareketi’nden [1976] geliyor. Bu yapı bölündü [2004-KP-İÖ (Emeğin Bayrağı), daha sonra fesih kararı aldı).

DHP (Demokratik Haklar Platformu. DHF’den ayrıldı. Devrimci Halkın Günlüğü [Rojaneya Gel a Şoreşger] dergisi ve Halk İçin Devrimci Demokrasi gazetesi. Sanırım 1 Mayıs Mahallesi ağırlıklı bir çevre. Partizan Gençlik.)

TKP/ML (Geçici Yurt Dışı Komitesi) TKP/ML’de Aralık 2016’da resmen ve özellikle yurt dışı merkezli ortaya çıkan bölünmeyle oluşan grup. Her iki grup da kendini merkez, diğerini hizip olarak tanımlıyor.-TKP ve TİP kökenliler-HTKP (Halkın Türkiye Komünist Partisi. 2014’teki SİP-TKP bölünmesinden. Erkan Baş ve Metin Çulhaoğlu grubu. BHH/Haziran içinde fakat HDP’yle yakın)

KP (Komünist Parti. SİP-TKP ayrışmasından. Kemal Okuyan ve Aydemir Güler grubu. SİP [1993], Yalçın Küçük etrafında toplanan ve TİP’ten kopan Sosyalist İktidar [1979] çevresinin devamıdır. Bu yapı, Sosyalist İktidar, Gelenek, STP’den [1992] SİP’e, oradan KP-TKP’ye [2001] ve bugünkü hâline evrildi. Gelenek [1986], Çulhaoğlu-Küçük ayrışmasındaki Çulhaoğlu tarafıdır)

TKH (Türkiye Komünist Hareketi. HTKP’den 2015’de koptu. Haziran içinde. HTKP’den bariz farkı HDP siyasetine yakın durmaması ve geçmiş SİP-TKP benzeri bir söyleme sahip oluşu.)

TKP 1920 (Türkiye Komünist Partisi-1920. 2012. BSP-ÖDP’ye gidecek olan TBKP sürecinden ayrılan TKP’lilerin kurduğu yasal parti. 10 Eylül’ün devamı Ürün’ün partileşmiş hâli. Ürün’den 2002’de ayrılıp, 2009’da dağılan Savaş Yolu’ndan da katılımlar oldu. Bir bölünme de yaşadılar, bölünenlerin bir kısmı Söz ve Eylem’e geçti)

TKP (TKP geleneğinin sürdürücüsü illegal dar bir grup. Atılım gazetesi. tkp-online)

TKP – İşçinin Sesi (1978-79’da Rıza Yürükoğlu önderliğinde Londra’da kuruldu. Özellikle yurt dışında sürdürücü dar bir grubun varlığı söz konusu. t-k-p.net)

TSİP (1974’te kuruldu.Türkiye Sosyalist İşçi Partisi. Kıvılcımlı geleneğinden bir grupla, TİP kökenli bir aydın çevresinin, THKP-C’den gelen az sayıda insanla ortaklaşması ile kuruldu)

TKP/Kıvılcım ([Sosyalist] Vatan Partisi [VP] geleneğinin devamı. 1974’de kuruldu, 1989’da reorganize edildi)

TÖPG (Toplumsal Özgürlük Parti Girişimi. SYKP’ye katılmayan TÖP’lüler. TÖP, 1996’da TKP-Kıvılcım’dan koptu)

HKP (Halkın Kurtuluş Partisi. 2005’de kuruldu. 1974’te VP’den ayrılan Devrimci Derleniş/Devrimci Mücadele’nin devamı. Sol-Kemalist)

Devrimci Kıvılcım Hareketi (’90’ların başında TKP/K’dan koptu. Örgütsel faaliyetine dair bir veri yok)

Sorun Yayınları Kolektifi (1975’den beri devam eden Sorun Polemik dergisi çevresi)

Sosyalist Siyaset (SİP’ten kopup, SDP’ye geçen sonra da oradan da ayrılan bir ekip. Örgütsel faaliyetine dair bir bilgim yok)

Fabrika (TİP kökenli. Faalliğine dair bilgim yok. 1988’de ortaya çıkan İktidar Yolu’nun devamı. İktidar Yolu ’92’de Fabrika oldu. DSEP adını da kullanmıştır. Sosyalist Gençlik.)

Sosyalist Gençlik (Fabrika’dan ayrıldıklarını açıkladılar. 2007)

Söz ve Eylem (TİP ya da TKP geleneği fakat hangi gruptan ayrıldı bilmiyorum. Komünist Hareket. Söz ve Eylem’in ilk sayısı Haziran 2011’de çıktı.)

TDP (Türkiye Devrim Partisi. 1992. TSİP’in illegal kanadı TKP/R’nin [1975] devamıdır. TSİP’ten kopan ve TKP/B [1977] adını alan parti TDP’ye dönüşmüştü. Hareketin kökeni Doktorcu gelenektendir. bkz. DKP [“Geleneksizler” içinde [Devrimci Komünarlar Partisi’ni kast ediyorum. TKP-B lideri İbrahim Seven’in 1989’da örgütten ayrılarak kurduğu Devrimci Komünist Parti’yle karıştırılmasın. O DKP 1994’te dağıldı.])

Sosyalist Devrim (Çulhaoğlu’nun Sosyalist Politika çevresinden ayrılmıştı. Akıbetini bilmiyorum. Sanırım Sosyalist Devrim Parti Girişimi’ne katıldılar. Sosyalist Politika, 1993’te STP’den [sonra SİP-TKP] kopan ve 2001’e dek ÖDP içerisinde yer almış bir gruptur. 2001’de SİP-TKP’ye geri döndüler.)

Sosyalist Devrim Partisi Girişimi (1999’da SİP’ten Nurtepe merkezli olarak ayrılan çevre. Muhtemelen Sosyalist Politika’nın SİP’e dönüşünü eleştiren [yukarıda andığımız] Sosyalist Devrim ile birleştiler. Eylül 2016’da HTKP’ye katıldı.)

Bedreddini Hareket: (SİP’ten 2000 yılında ayrılan Gerçek dergisinin devamı olan çevre. SDP içinde faaliyet yürütüyor.)

Söz/Türkiye Gerçeği (eski “Hedef”. bkz. SDP)

-“Gelenek”sizler-Kaldıraç (Yalçın Küçük’ün Toplumsal Kurtuluş grubundan 1996’da kopan bir çevre ile farklı geleneklerden gelen kimi isimlerin birleşmesiyle oluştu)

KİH (Komünist İşçi Hareketi. Kaldıraç’tan koptu. Örgütsel faaliyetine dair bir veri yok)

MLKP (Marksist Leninist Komünist Parti. 1994’te TKP-ML Hareketi, TKİH -daha önce TDKP’den kopan TDKİH bu yapıyla birleşmişti-, TKP/ML-YİÖ’nün birleşmesiyle kuruldu. Örgüte her ne kadar “geleneksiz” desek de Kaypakkaya mirasının sahiplenilişi barizdir)

KDH/L (Komünist Devrim Hareketi/Leninist. 2005-2006 yıllarında dağılan anti-stalinist KDH/DPG’den kopan bir grup. KDH; TKP/TİP, TKEP, Kurtuluş ve Ekim’den kopan grupların, Troçkist bir çevreyle birleşmesiyle 1993’de kurulmuştu)

Proleter Devrimciler Koordinasyonu (KDH’ın devamcıları. komunistdunya.org. Devrimci Bülten)

KSB (Komünist Savaşçılar Birliği. KDH’tan 1996’da koptu. Faaliyetine dâir bir bilgi yok fakat TİB engelli İşçi Davası adlı site var. SVP kökenli aynı adlı bir örgüt de vardı)

ESP (Ezilenlerin Sosyalist Partisi. 2010.)

Enternasyonalist Komünist Akım (EKA. Enternasyonalist Komünist Sol’un 2009’da uluslararası örgüte katılması ile Türkiye siyasetinde yerini aldı. Sol Komünist. Dünya Devrimi gazetesi. Enternasyonal örgüt 1975’te kuruldu. Fransa, Birleşik Krallık, Meksika, Belçika, Hollanda, Almanya, İspanya, Venezuela, Brezilya, İsveç, Hindistan, İtalya, ABD, İsviçre, Filipinler ve Türkiye’de örgütlü. )

Enternasyonal Komünist Birlik (Bir başka enternasyonal sol komünist örgüt. 1978. Komünizm dergisi. Belçika merkezli. Fransızca, Almanca, İngilizce, Arapça, İspanyolca, Macarca, Kürtçe, Türkçe ve Portekizce merkezî dergilere sahipler ve Yunanca, Farsça, Rusça, Sırpça metinler de yayınlıyorlar. Kürtçe MYO, Türkçe MYO’dan önce çıkmış.)

TİKB (Türkiye İhtilalci Komünistler Birliği. “THKO” kökenli denilse de aslında özünde bağımsız bir yapıdan -Basın Yayın Komünü- gelir. Bu yapı 12 Mart öncesi bir süre PDA içindeydi. 12 Mart’tan sonra THKO/HK ile beraber hareket etti. 1977’de ayrıldı, 1979’da TİKB adını aldı.)

TİKB/B (Bolşevik. TİKB içinde 1995’te başlayan tartışmaların ’99’da ayrılığa dönüşmesiyle kuruldu)

KDÖ (Komünist Devrim Örgütü. 2010’da TİKB’den koptu)

Teori ve Politika (Bir örgüt değildir ama ortak fikirlere sahip ve Kıvılcımlı’nın fikirlerinden de etkilenmiş kendini Kaypakkayacı diye tanımlayan bir dergi çevresidir)

SYKP (Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi. 2013. ÖDP içinde bulunan Kıvılcımlı geleneğinden TÖP ile Ertuğrul Kürkçü çevresi, legale geçen TKEP merkezi ve TSİP geleneğinden gelen insanların oluşturduğu Ekmek ve Gül – SEH grubunun devamı Sosyalist Gelecek Parti Hareketi ve Sosyalist Birlik Hareketi oluşumlarının SDP’den ayrılan Sosyalist Parti’yle birleşmesiyle kuruldu. SDP birlik sürecinden ayrıldı. Sosyalist Partili bir grup da SYKP’nin kuruluş aşamasında SDP’ye döndü. TÖP’lü bir grup da aynı süreçte ayrışıp TÖP-G olarak devam etti.)

YSGP (Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi. Yeşil Sol Parti. 2012. EDP [ÖDP’den ayrılan ÖSH (Özgürlükçü Sol Hareket + SHP +ABF. 2010] ile Yeşiller’in [1988-1994/2008] birleşmesiyle kuruldu. EDP’ye katılan SHP ve Alevi Bektaşi Federasyonu daha sonra [Kılıçdaroğlu’nun çıkışıyla] CHP’ye ve daha az olarak yeni SODEP’e [2011] geçtiler. Yeşiller’in ciddi bir bölümü de Nisan 2016’da ayrıldı)

HDP (Halkların Demokratik Partisi. 2012. Bilindiği gibi çok sayıda örgüt ve çevrenin birleştiği bir çatı partisidir. Bu örgütler; DBP, DSİP, ESP, İşçilerin Sesi, Kaldıraç, Marksist Tutum, SODAP, SYKP, Teori ve Politika, Türkiye Gerçeği [Söz], YSGP’dir. Partizan ve TÖPG ise HDP içinde değiller ama HDK içinde devam ediyorlar. EMEP, HDP/HDK’den ayrıldı.)

İştirakî (Sol-Müslüman dergi çevresi)

Devrimci Komünist Hareket (Faalliğine dair bilgim yok)

Devrimci Karargâh (16 Haziran Hareketi’nin tasfiyesini kabul etmeyen Partizan Yolu kökenli bazı isimlerce PKK desteğinde 2005’de kuruldu. Devrimci Sol’da Dursun Karataş’a darbe girişimi [1992] yaptıktan sonra tasfiye olan Bedri Yağan taraftarları [*] ile birleşti [2008]. Devlet, TKP-K ve hatta SDP ile Bedreddini Hareket’in de bu örgütün bileşeni olduğunu iddia ediyor. / Devrimci Karargâh, 2017 yılı başlarında DKP’ye katıldı. )

19 Aralık Örgütü (2002’de kuruldu. Faalliğine dair bir bilgim yok)

Dev-Parti (Devrimci Halk Partisi. Bir grup eski 16 Haziran Hareketi kadrolarınca 2011’de kuruldu. Kıvılcımlıcı ve “sol Kemalist”. Süvari dergisi. 16 Haziran Hareketi, VP’den ’78’de kopan Yol dergisi çevresinin devamı. Subay ağırlıklıydı)

Birikim (Tartışılabilir olsa da yine de ayrı bir küme olarak değerlendirilebilir)

Kızılcık (2000)

DKP (Devrimci Komünarlar Partisi. Kurtuluş devamcısı TKKKÖ’nün ardılı PDKÖ [Proleter Devrimcilerin Kurtuluş Örgütü] ve TDP’nin birleşmesiyle 2016’da kuruldu. Devrimci Karargâh da 2017 yılı başlarında DKP’ye katıldı.)

Kızıl Dayanışma (2009. Örgütten ziyade bir kolektif olarak da değerlendirilebilir. TDH’yi bir bütün olarak sahiplendiğini ve ona “kan taşımayı” amaçladığını söyleyen grup, bir bildirisinde kendini “MLM” olarak tanımlamış. Direnişin Sesi, Genç Militan.)

RedHack (Ya da Kızıl Hacker’lar. 1997’de kurulmuş bir hack grubu da olsa, pankart asma gibi sokak eylemleri ve kitle ilişkileri de olduğu için bu listeye alındı.)

Sınıfın Komünist Devrimciler Birliği (SKDB. 2013’de kuruldu. Silahlı kanadının ismi Devrim Birlikleri.)

Emektar Daktilo (2009. Dergi çevresi. Edebiyat, sanat ağırlıklı fakat siyasî faaliyet de yürütüyor. Çayan geleneğinden olabilir)

Tepki ve Değişim (2008. Dergi çevresi. Sol-Kemalist, devrimcilere yakın bir gençlik yapılanması. 2014’te dağılmış olmalı)

Başlangıç (Antikapitalist Eylem. Farklı bileşenlerin bir araya gelmesiyle oluştu. Yakın dönemde Yeni Yol’dan kopan [?] Troçkist bir grup da yapının içinde. HDP’yle yakın. Umut-Sen’le yakın.)

Hayalet Komite (Başlangıç’tan ayrıldı [2017]. Sanırım Devrimci Yol geleneğinden geliyorlar. Gazete Hayır. Umut-Sen’le yakın.)

[*] Darbeciler, 2001’de bir bölünme yaşamıştı (Devrimci Çizgi). Akıbetini bilmiyorum. Darbecilerin dergilerinin yayını, en azından internet üzerinden devam ediyor [en son dergi: Mart ’13]. Devrimci Karargah’a katıldığını açıklayan “THKP-C/Devrimci Sol” belki de diğer kanattır (?).–Troçkistler-

Troçki

DSİP (Devrimci Sosyalist İşçi Partisi. 1997. 1984’te Kurtuluş’tan kopan Sosyalist İşçi’nin devamı. Cliff’çi)

İşçi Demokrasisi (1998’de DSİP’ten koptu)

AKAP (Antikapitalist Parti Ön Girişimi. İşçi Demokrasisi’nden 2001’de koptu. Kendilerini fesh edip EDP’ye katılsalar da Marx-21 adlı dergiyi çıkarırlar)

DİP (Devrimci İşçi Partisi. İşçi Mücadelesi dergisinin 2007’de partileşmesi ile kuruldu)

Sürekli Devrim Hareketi/Marksist Bakış (Sosyalist Emekçiler Partisi’ni [SEP] kurmaya hazırlanıyorlar. bolsevik.org. Marksist Bakış, 2004’ten beri çıkıyor.)

Marksist Tutum (2002 ?. UİD-DER)

Marksist İşçi Birliği (2000 ?)

Yeni Yol (En eski Troçkist gelenek. 1978. Sürekli Devrim ve Ne Yapmalı’nın devamı. Mandelci)

Militan / İMD (İşçi Mücadele Derneği)

Patronsuz Generalsiz Bürokratsız Sosyalizm (1998’de kuruldu. İKP bileşeni.)

İşçi Cephesi (İşçi Demokrasisi Partisi oldu. Morenocu. 1979. ’90’larda Enternasyonal Bülten [ilk sayı ’92’de])

Toplumsal Eşitlik (Sendikal Sol Muhalefet/ Sınıfsız Sınırsız Sömürüsüz Sosyalizm. PGB Sosyalizm’den 2003’de koptu)

İşçi Kardeşliği Partisi/TBİP (İşçilerin Kendi Partisi girişimcilerince 2006’da kuruldu. I. Olağanüstü Konferans’ta TBİP [Türkiye Birleşik İşçi Partisi] adını aldı. 2010’da liderleri Has Parti’ye geçti, parti yeniden İKP adını aldı)

Sosyalist Alternatif (ÖDP içindeydi. 2002. Pablocu [?]. İlk sayısı 2015’te yayımlanan CWI üyesi Sosyalist Alternatif ile bağlantısı olmayabilir.)

Sınıf Mücadelesi

Red (Enternasyonal Bülten [İşçi Cephesi] kökenli. Devrimci İşçi. Red Hareketi. Morenocu. Red dergisi 2006’dan beri yayımlanıyor.)

KİP (Komünist İşçi Parti Girişimi. 2002’de ortaya çıktı. Varlığına dâir bir bilgim yok)

Ezilenlerin Kurtuluşu (PGB Sosyalizm’den ayrıldı. İşçilerin Sesi gazetesi çevresi. soldefter grubu)

Devrimci Marksist Siyaset (DMS. Devrimci Marksist Kolektif adıyla KDH’tan koptu. Önce ÖDP içinde SEP’e katıldı, sonra SDP’ye. Sosyalist Alternatif’le birleşmişti fakat bu birlik dağıldı. Ancak SA’dan bazı kişiler DMS ile devam etti. Bugün SYKP içinde olabilirler [?]. Ya da Devrimci Parti içindeler.)

Marksist İşçiekler:

1) Bir blok olan Birleşik Haziran Hareketi (kısaca Haziran ya da BHH) (2014); ÖDP, HTKP, Odak, Devrimci Hareket, Red ve Yeni Yol’dan oluşuyor. Ayrıca birkaç CHP’li vekil, SODEV, bazı DİSK, KESK, TMMOB ve TTB yöneticileri ve bağımsız sosyalistlerle, az sayıda anarşist de var. KP, EHP, TKP-1920 artık bu birlikte değil. TKH ise fiilen Haziran içinde bulunmuyor.)

2) Sol olmasa da Aydınlık/PDA/TİİKP/TİKP geleneğini de sayalım. İP, Vatan Partisi (2015) oldu. İP’den Türk Solu (2002. 2010’da Ulusal Parti’yi kurdular. İP’ten daha sağda, açık ırkçı-faşist oluşum), TİP (2010. “Ulusalcı”.), TİKP (2010. Hikmet Kıvılcımlı’yı da önder olarak görüyorlar. Söylemleri diğerlerine göre daha solda) adında gruplar da yakın tarihlerde kopmuştu. Ayrıca ’90’ların başından beri -birkaç sayı dergi de çıkarmış olan- Aydınlık Yol adlı tek kişilik Pol Pot’çu bir “örgüt” de var.

Yine İP’den -Ankara merkezli- kopan Yarınlar çevresi de SİP-TKP’ye katıldı diye düşünüyorum. Eğer bütünsel bir kopma gerçekleşmişse şimdiki HTKP içinde olmalılar. Yarınlar, “ulusalcı-Kemalizan” özellikleri bariz bir biçimde gösterse de sol içinde kabul gören, dışlanmayan bir gruptu. Dergi, Temmuz 2012’ye kadar 38 sayı çıktı -ilk sayı 2006’da-. (Bilinç ve Eylem’den içlerinde Ender Helvacıoğlu’nun da bulunduğu bir grup yazar, 2007’de bu çevreyle birleşti. Yarınlar da dolayısıyla -İşçi Partisi’nin Bilim ve Ütopya’sından 2004’de kopan- Bilim ve Gelecek’le de ilişkilenmiş oldu. Bilinç ve Eylem’in diğer unsurları ise Türkiye Gerçeği’ni kurdular).

3) Gazi Kızılbaş Gençliği (GKG) (2014) adlı kendini ilân etmiş bağımsız bir grup da mevcuttu. MLKP ve PKK ile yakın çizgideydi. Mayıs 2015’te kendini feshetti.

4) 12 Mart 2016’da PKK, MLKP, TKP-ML, MKP, TİKB, TKEP/L, Devrimci Karargah, DKP, MLSPB, Halkların Birleşik Devrim Hareketi’ni kurduklarını açıkladılar. Proleter Devrimciler Koordinasyonu ve hakkında bilgi sahibi olmadığımız Diriliş Hareketi de bu birliği desteklediklerini açıkladılar.

TKP-ML/TİKKO, Ekim 2016’da bu birlikten ayrıldı.hazırlayan: İsmail Güney Yılmaz

436 1
türkiye devrimci hareketitürkiyede sol örgütler

Xapsiphobia / Hamsifobi öykün


ISMAİLGUNEYYİLMAZ

yurdayararbirinsan@Nisan 18, 2015

TÜRKİYE’DE FAAL SOL ÖRGÜTLER İÇİN ANAHTAR LİSTE

Bu basit ve gösterişsiz liste aslında epey zamandır biriken ve süren bir çabanın sonucu.


IsmailGuneyYilmaz
Sendika.orgAğustos 9, 2012

TÜRKİYE SOLUNA BİR SOLUKLUK TARİHÇE – 2

THKP-C’den doğan bir diğer grupsa, özellikle Parti Cephe (P-C) taraftarı subayların oluşturduğu ve DY-DS ayrılığında iki tarafı da reddeden Üçüncü Yol oldu. Üçüncü Yol, Kocaeli dışında pek bir varlık gösteremedi. Yine THKP-C kökenli olan ancak P-C güzergahından ayrılan başka bir grup da THKP¬C/ML idi. Bu klik de yıllar sonra birleşeceği Türkiye Komünist Partisi/Marksist Leninist Hareketi (TKP/ML Hareketi) gibi, önce Maocu, sonra AEP’çi (Arnavutluk Emek Partisi) olmuştu. THKP/C-ML gibi P-C kökenli olup da geleneği reddeden farklı bir ekip de subay Sarp Kuray önderliğinde Kıvılcımcı fikirleri benimseyip, Partizan Yolu/16 Haziran Hareketi adını aldı.

kaynak

hal bu iken devrimciler her zaman bu ülkeye kambur olmuştur olmaya devam edecektir.
Tek yol devrim diyerek devletin eksiklerini veya yanlışlarını söylemek biraz yanlış. Sen gene söyle ama protesto ile değil afiş as yazı yaz.