arap camii

istanbul beyoğlu arap camii mahallesine ismini veren cami.

Emevî Kumandanı Mesleme b. Abdülmelik tarafından 97-99 (716-717) yılları arasında yapılmış. daha sonra katoliklerin,sonrasında Dominiken tarikatının mescidi olmuştur.
fetihten sonra camiye çevrilmiştir.
İspanya’daki Benî Ahmer-Benî Nasr İslâm Devleti’nin 1492’de sona ermesi üzerine, oradan göç eden müslümanların bu cami çevresine iskân edilmeleri üzerine burası Arap Camii adını almış ve esasının müslüman Araplar tarafından fetihten evvel kurulduğu efsanesi buradan doğmuştur.

kaynak: tdv islam ansiklopedisi